മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴിനില Edit
    നശിച്ച അവസ്ഥ, നിലവിട്ട അവസ്ഥ
    destitution, state of being dissipated


അഴിനില
(പര്യായം) നാശം


Entries from Datuk Database

അഴിനില(നാമം):: അഴിഞ്ഞനില, നശിച്ച അവസ്ഥ, നാശം
അഴിനില(നാമം):: നഗ്നത
അഴിനില(നാമം):: ആശാഭംഗം, ദു:ഖം, സങ്കടം, ഹൃദയവേദന, മാനക്കേട്
അഴിനില(നാമം):: തടസ്സം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beneath, hat trick, അസ്ത്രാഗാരം, ഭജാര്‍, അന്ത്യകര്‍മ്മം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean