മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴി Edit
    അഴിഞ്ഞ, നശിച്ച


അഴി Edit
    അഴിയുക, കെട്ടുവിടുക, ബന്ധം അയയുക, ധൈര്യം കെടുക, നശിക്കുക


അഴി Edit
    അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുറുകെയോ വിലങ്ങനെയോ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടിയില്‍ അഥവാ, ഏഴി
    woods placed vertically or horizontally one upon another or lattics


അഴി Edit
    അഴിയുക


അഴി Edit
    കടലും കായലും തൊട്ടുകിടക്കുന്നിടം, നദീമുഖം
    the confluence of river or back, water and sea, river mouth


അഴി Edit
നാമം
    ഭ്രഷ്ടയെ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം.


Entries from Datuk Database

അഴി1(നാമം):: കടലും കായലും തൊട്ടുകിടക്കുന്നിടം. (കര അഴിഞ്ഞു പോയതിനാല്‍ ഈ പേര്‍), നദീമുഖം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ degust, ചെന്താര്‍മാനിനി, ഒക്കം, മേധ്യം, അചലപതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean