മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴയ്ക്കുക Edit
    അയയ്ക്കുക, മുറുക്കം കുറയ്ക്കുക


അഴയ്ക്കുക Edit
    ശബ്ദമുണ്ടാക്കുക, വിലപിക്കുക, വിളിക്കുക


Entries from Datuk Database

അഴയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: കൂകിവിളിക്കുക, നിലവിളിക്കുക
അഴയ്ക്കുക1(ക്രിയ):: ക്ഷണിക്കുക, വിളിക്കുക
അഴയ്ക്കുക2(ക്രിയ):: അയയ്കുക, മുറുക്കം കുറയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hale, മൃഗി, അങ്കക്കലി, പാപരോഗം, പരിക്കേല്‍ക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean