മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴച്ചീര Edit
    ഒരുതരം ചീര, അറപ്പുചീര


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ law, ആലപിതം, ഒല്കുക, ഊഷരദ്രാവണം, സൗനധര്‍മ്മ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean