മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അള്ള Edit
    പൊളള, പോട്
    hollow, cavity


അള്ള Edit
    ദൈവം
    god


അള്ള് Edit
    മുന, മുകളിലേയ്ക്കുള്ള ഒരു തരം ആണി, തെങ്ങിലും മറ്റും ഉറപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്
    sharp, point, a crooked nail fixed on the stem of trees, especially coconut tree


Entries from Datuk Database

അള്ള1(നാമം):: പൊള്ള, അള, മാളം
അള്ള2(നാമം):: അള്ളാ
അള്ള്(നാമം):: തെങ്ങിലും മറ്റും കള്ളന്മാര്‍ കയറാതിരിക്കാനായി ഉടക്കുളിയുടെ ആകൃതിയില്‍ ഉറപ്പിച്ചുവയ്ക്കുന്ന ആണി
അള്ള്(നാമം):: ഗുഹ, പൊത്ത്
അള്ള്(നാമം):: എങ്ങിനെവച്ചാലും ഒരു കൊമ്പു മുകളിലേക്കിരിക്കത്തക്കവിധം മൂന്നു കൊമ്പുകളുള്ളതും വാഹനത്തിന്‍റെ ടയര്‍ പങ്ക്ചറാക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഉപകരണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concern, counteract, employ, not at all, peculate


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean