മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അളു Edit
    അളുക്ക്


അളു Edit
    അളുക്കുക, തിറമ്പിപ്പോവുക, കോച്ചുക


അളു Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    ഡപ്പി.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ occupy, ഒന്നൊഴിയാതെ, ആയു, ആമാശയം, പാങ്കിണര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean