മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അളി Edit
    അഴി,ജന്നല്‍ മുളയുടെയും മറ്റും) പൊളി


അളി Edit
    അളിയുക, ചീയുക, അഴുകുക, പാകമേറി ദ്രവിക്കുക, കുഴയുക, കലരുക


അളി Edit
    അളിക്കുക, കൂടുതല്‍ വേവിച്ച് കുഴയത്തക്കവണ്ണമാക്കുക


അളി Edit
    വണ്ട്
    beetle


അളി Edit
    തേല്‍, മധു
    scorpion, nectar


അളി Edit
    സ്നേഹം, കാമം
    love, lust


Entries from Datuk Database

അളി1(നാമം):: (മുളയുടെയും മറ്റും) പൊളി
അളി1(നാമം):: അഴി, ജന്നല്‍
അളി2(നാമം):: വണ്ട് (സ്‌ത്രീ.) അളിനി
അളി2(നാമം):: തേള്‍
അളി2(നാമം):: വൃശ്ചികം രാശി
അളി2(നാമം):: മധു, മദ്യം
അളി2(നാമം):: കുയില്‍
അളി2(നാമം):: കാക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ android, അമൃതവാക്ക്, അഭിയാസ്യന്‍, വിപ്രകൃതി, മോന


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean