മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അളവുചങ്ങല Edit
    നിലവും മറ്റും അളക്കുന്നതിനുള്ള തുടല്‍, 66 ജാതി അടി, 100 ലിങ്ക്സ്


Entries from Datuk Database

അളവുചങ്ങല(നാമം):: നിലം, പുരയിടം ഇവ അളക്കാനുള്ള ഇരുമ്പുതുടല്‍ (100 ലിങ്ക്സ്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fete, tolerable, പെരുമാള്‍, കനക്കേട്, തരക്കേട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean