മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അളക Edit
    കുബേരന്‍െറ രാജധാനി


Entries from Datuk Database

അളക(നാമം):: കുബേരന്‍റെ രാജധാനി
അളക(നാമം):: എട്ടിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കു വയസ്സുള്ള പെണ്‍കുട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബാഹുക, അപകളങ്കം, ആനീത, ഗുദാമയഹരം, കടുവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean