മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല്ലോ Edit
    അങ്ങനേയായിരിക്കൂം
    is it not so?it is so


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ autogenous, diadem, subsonic, tinkle, baa


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean