മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല്ലയോ Edit
    അല്ലയോ രാമ


അല്ലയോ Edit
    ആണല്ലോ, അല്ലേ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ compost, അഗണം, പ്രസാരം, കുട, തഞ്ചക്കാരന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean