മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല്പശമി Edit
    ശമിയെപ്പൊലെയൂള്ള ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷം, ചെറുവന്നി


Entries from Datuk Database

അല്പശമി(നാമം):: ശമിയെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ വൃക്ഷം, ചെറുവന്നി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mowing machine, അവക്രീതകം, ഒത്തുനോക്കുക, മഴക്കുക, മാംസകാരി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean