മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല്ക്കിടം Edit
    അരക്കെട്ട്, അകിട്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boudoir, swinger, അര്‍ത്ഥഭൃത്ത്, അശ്നീരം, മുമ്പുറം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean