മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അല് Edit
    ഒരു കൃത്പ്രത്യയം


അല് Edit
    ഒരു ഖിലധാതു


അല് Edit
    അല്ല്, അത്താഴം നോക്കുക


അല് Edit
    രാത്രി, ഇരുട്ട്


അല Edit
    തിര, അലയുക, അലക്കുക
    wave


Entries from Datuk Database

അല1(-):: "അലയുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അല2(-):: "അലക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
അല3(നാമം):: സമുദ്രത്തിലെ തിര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buck up, asbestos, അടുക്കുമത്, അപരേതര, ഇത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean