മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലോഹ്യം Edit
    രസക്കേട്
    displeasure


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disseminate, qualify, അറവുലെ, ആയമ്പാടി, ഇഴജാതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean