മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലേലുയ Edit
    അല്ലേലുയ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മകരന്ദവതി, ആവണ, ഇടവിടാതെ, ബാസ്ത, ബഹീരൂപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean