മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലുക്കുക Edit
    കുലുക്കുക, ഇളക്കുക, ക്ഷീണിപ്പിക്കുക


അലുക്കുക Edit
    തളരുക, ചെടിക്കുക


Entries from Datuk Database

അലുക്കുക1(ക്രിയ):: ഇളക്കുക, കുലുക്കുക
അലുക്കുക1(ക്രിയ):: ക്ഷീണിപ്പിക്കുക, വ്യാകുലപ്പെടുത്തുക
അലുക്കുക2(ക്രിയ):: തളരുക, ചെടിക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ loiter, അഗ്രയായി, ആതര്‍പ്പണം, നിരപരാധിത്വം, closet


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean