മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലു Edit
    കുലുക്കുക


അലു Edit
    കുജ, കുടം


Entries from Datuk Database

അലു(നാമം):: ചെറിയ ജലപാത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുകല്പം, ഇട്ടല്‍, ബഹുഫലം, ഋഷഭം, മണിക്കിരീടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean