മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലിംഗബഹുവചനം Edit
    സ്ത്രിപുരുഷലിംഗങ്ങള്‍ രണ്ടുകൂടി കലര്‍ന്നുണ്ടാവുന്ന ബഹുത്വത്തെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം


Entries from Datuk Database

അലിംഗബഹുവചനം(നാ. വ്യാക.):: നാമത്തിന്‍റെ ലിംഗം അറിയാന്‍ ഒക്കാത്ത ബഹുവചനരൂപം. ഉദാ: അധ്യാപകര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fade out, battalion, അനുവിന്ദന്‍, പ്രാപ്പുറത്തനെല്ല്, ചാളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean