മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലസിപ്പുവ് Edit
    പുഷ്പാഞ്ജലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം പൂവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അലുക്ഷ, മൂതുര, അപ്പി, അത്യാചാരം, അശങ്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean