മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലസാന്ദ്രം Edit
    വലിയ ഉഴുന്ന്, രാജമാഷം


Entries from Datuk Database

അലസാന്ദ്രം(നാമം):: അലശണ്ട, വലിയ ഉഴുന്ന്, രാജമാഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bedouin, premeditate, blind, അടാ, ബിമ്മി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean