മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലര്‍ത്തുക Edit
    മലര്‍ത്തുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ radiant, അഭിവാഹനം, ഭാവബന്ധനം, ചമൂരു, ചിത്തശുദ്ധി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean