മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലമ്പട Edit
    വിഷയാസക്തിയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അലമ്പട(വിശേഷണം):: കാമാസക്തിയില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean