മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലതി Edit
    അരിഷ്ടത, ഉപദ്രവം


അലതി Edit
    പാട്ടിലെ ആവര്‍ത്തനസ്വരങ്ങളുടെ ആരംഭം


Entries from Datuk Database

അലതി2(നാ. സംഗീ.):: പാട്ടിലെ ആവര്‍ത്തനസ്വരങ്ങളുടെ ആരംഭം
അലതി1(നാമം):: അരിഷ്ടത, ഉപദ്രവം
അലതി1(നാമം):: ക്ഷീണം, കുഴപ്പം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ all right, അച്ചന്‍കോവില്‍മല, അക്ഷകര്‍ണ്ണം, ഇത്വരി, അയഞ്ഞ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean