മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലതി Edit
    അരിഷ്ടത, ഉപദ്രവം


അലതി Edit
    പാട്ടിലെ ആവര്‍ത്തനസ്വരങ്ങളുടെ ആരംഭം


Entries from Datuk Database

അലതി2(നാ. സംഗീ.):: പാട്ടിലെ ആവര്‍ത്തനസ്വരങ്ങളുടെ ആരംഭം
അലതി1(നാമം):: അരിഷ്ടത, ഉപദ്രവം
അലതി1(നാമം):: ക്ഷീണം, കുഴപ്പം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ highjack, മട്ടെക്കുക, ഭൂസ്തൃണം, വിശ്വകര്‍മ്മജ, അറുത്


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean