മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലങ്കാരചിത്രിത Edit
    അലങ്കാരങ്ങള്‍ കൊണ്ടു നാനാവര്‍ണ്ണമാക്കിയ


Entries from Datuk Database

അലങ്കാരചിത്രിത(വിശേഷണം):: അലങ്കരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stately, cauliflower, അമാവസി, ആട്ടുവരി, ആശുപത്രി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean