മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലക്ഷിത Edit
    കാണപ്പെടാത്ത


Entries from Datuk Database

അലക്ഷിത(വിശേഷണം):: കാണപ്പെടാത്ത
അലക്ഷിത(വിശേഷണം):: അടയാളമില്ലാത്ത
അലക്ഷിത(വിശേഷണം):: ലക്ഷണം നിര്‍വചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ arsenic, crown, ruction, അസ്വന്ത, ബര്‍ബ്ബ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean