മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലക്ത Edit
    കോലരക്ക്, ചെമ്പരത്തിചാറ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബോഡി, ഭാരണ്ഡം, ചെഴുന്ന, ഞായില്‍, മൗക്തികസരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean