മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറിവ് Edit
    വിജ്ഞാനം
    knowledge


Entries from Datuk Database

അറിവ്(നാമം):: ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍വഴി മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിരൂപം, ബോധം, ധാരണ, ഗ്രഹണം
അറിവ്(നാമം):: പരിചയം
അറിവ്(നാമം):: പാണ്ഡിത്യം, പഠിപ്പ്, ജ്ഞാനം, വൈസൂഷ്യം
അറിവ്(നാമം):: വിവേകം, വകതിരിവ്, കാര്യാകാര്യവിവേചനം
അറിവ്(നാമം):: അറിയിപ്പ്, വിജ്ഞാപനം
അറിവ്(പ്ര.):: അറിവുകേട് = അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ broil, procession, stripper, അഡഹു, അവവരകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean