മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറിഞ്ഞില്‍ Edit
    അറഞ്ഞില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ photograph, അംബഷ്ഠം, അഭിഷൃന്ദിരമണം, ആരണന്‍, ടിട്ടിഭം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean