മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറിഞ്ഞില്‍ Edit
    അറഞ്ഞില്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ capitulate, മിത്രത, മീവല്‍, അവനിരൂഹം, പള്ളിവേട്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean