മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറമാടി Edit
    അടമാറി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രഘൂര്‍ണ്ണ, ആണ്മുറി, വെള്ളി, അയോജ്യ, ഉക്കുടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean