മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറപ്പെട്ടകം Edit
    മേശയുടെയും മറ്റും വലിപ്പ്


Entries from Datuk Database

അറപ്പെട്ടകം(നാമം):: മേശയുടെയും മറ്റും വലിപ്പ്, ഡ്രായര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ midget, അക്രമ, ആമളം, വാരി, മ്ലേച്ഛജാതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean