മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറപ്പക്ഷി Edit
നാമം
    അടുക്കളക്കുരികില്‍


Entries from Datuk Database

അറപ്പക്ഷി(നാമം):: അടുക്കളക്കുരികില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ edifice, hemisphere, അംബുജലോചനന്‍, വിക്രമം, അണ്ഡഭാണ്ഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean