മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അറന്തല്‍ Edit
    ഒരു വൃക്ഷം, അറന്തലാഞ്ഞിലി, പയ്യാനി


Entries from Datuk Database

അറന്തല്‍(നാമം):: ഒരു വൃക്ഷം, അറന്തലാഞ്ഞിലി, പയ്യാനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപചിതം, അരന്മന, അന്തര്യ, ഇന്ദ്രപുത്രന്‍, പ്രോക്ഷിതവ്യ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean