മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ഹണീയ Edit
    പൂജിക്കത്തക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cafe, latitude, അവക്രയം, അകാള, ആനുഗത്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean