മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍പ്പകന്‍ Edit
    അര്‍പ്പിക്കുന്നവന്‍


അര്‍പ്പകന്‍ Edit
    അര്‍പ്പിക്കുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

അര്‍പ്പകന്‍(നാമം):: അര്‍പ്പിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bottleneck, vacate, canonist, മഞ്ചണ, അവാത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean