മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധിക്കുക Edit
    വര്‍ദ്ധിക്കുന്ന


അര്‍ദ്ധിക്കുക Edit
    പകുക്കുക, പകുതിയാക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cloister, പ്രക്ഷിപ്യ, ചെഴു, വിവര്‍ണ്ണ, അപൗരുഷേയ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean