മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധര്‍ച്ചം Edit
നാമം
    ഋക്കിന്‍റെ പകുതി
(പര്യായം) അര്‍ധര്‍ച്ചം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grey, വരിക, മുസ്ത, അഭിസരണം, കൃത്യനിര്‍വ്വഹണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean