മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധനിശ Edit
    പാതിരാത്രി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bantam, dowse, nibble, അഖലതി, വാതപോതം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean