മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധജ്യാ Edit
    ഞാണിന്റെ പകുതി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ revoke, വിഭാഗീയ, പ്രസവസ്ഥാനം, തീര്‍ന്നു, സലാം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean