മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ധകൃത Edit
    പാതി ചെയ്തു തീര്‍ത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനുജിഘൃക്ഷ, ചെഴുന്ന, വിഭവം, മലര്‍പ്പൊരി, അനാര്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean