മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ദ്ദോദയം Edit
    പകുതി ഉദിക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fuy, വലക്ഷഗു, ആഭിധാനിക, ഉല്ലസിപ്പിക്കുക, ക്രുദ്ധന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean