മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ത്ഥാന്തരന്യാസം Edit
    ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം
    a figure of speech


Entries from Datuk Database

അര്‍ത്ഥാന്തരന്യാസം(നാമം):: ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം. അര്‍ത്ഥാന്തര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ effeminate, emit, അതേ, കരമാലി, ത്രികരണങ്ങള്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean