മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ത്ഥശൗചം Edit
നാമം
    ധനവിഷയകമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശുചിത്വം, സത്യനിഷ്ഠ


Entries from Datuk Database

അര്‍ത്ഥശൗചം(നാമം):: ധനവിഷയകമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ശുചിത്വം, സത്യസന്ധത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മംഗലാചാരം, ആഴ്, ഇതികഥ, വാതഗാമി, തന്തുമതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean