മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ണ്ണവോത്ഭവം Edit
നാമം
    ലക്ഷ്മി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amble, അവശാരി, അദ്ധാ, പരാനപേക്ഷം, കാഷ്ഠവാടം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean