മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ണ്ണവമന്ദിരന്‍ Edit
നാമം
    വിഷ്ണു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phonal, മങ്കച്ചി, അംഭോജിനി, പിച്ഛില, പരമ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean