മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ണ്ണവനാഥന്‍ Edit
നാമം
    വരുണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ already, charlie, limewater, അതിസര്‍വ്വന്‍, അദ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean