മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ച്ചനീയഅര്‍ച്യ Edit
    അര്‍ച്ചിക്കത്തക്ക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alien, analgesia, craft, tacheometer, track events


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean