മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ഗീശന്‍ Edit
    ശിവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ block, ഇറമ്പുകാലി, പ്രഗല്ഭന്‍, പ്രതാരകന്‍, തോയധരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean