മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ക്കാനയം Edit
    സൂര്യവശം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hereby, അഷ്ടാദശവിധ്യകള്‍, ഭാവരൂപം, മാലപ്പൊഴുത്, മെഴുത്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean