മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അര്‍ക്കബന്ധുൊ Edit
    ശാഖ്യമുനി, ഗൗതമന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനാസാദ്യ, ചെഴുന്ന, മുടന്ത്, അഹതം, ഫണിഭുക്ക്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean